Jūs atrodaties šeit

Finanses (atalgojuma politikas pamatprincipi)

Saturs:


Pamatinformācija

VAS ELEKTRONISKIE SAKARI JURIDISKAIS STATUSS: Valsts akciju sabiedrība

ĪPAŠNIEKS: Latvijas Republika

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJS: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 100%

REĢISTRĒTA KOMERCREĢISTRĀ: 14.10.2004.

Finanšu un nefinanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji

VAS ES finanšu vadību organizē tā, lai nodrošinātu sabalansētus ieņēmumus un izdevumus ar likumu deleģēto pakalpojumu nodrošināšanai. Ar likumu deleģētās funkcijas - EMS nodrošināšanu un elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu - VAS ES nodrošina no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kuru cenrādi apstiprina Ministru kabinets. Savukārt, numerācijas resursu pārvaldība un numerācijas datu bāzes uzturēšana (vidēji 1,1 % no apgrozījuma) tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas.

Komercpakalpojumu realizēšanas rezultātā gūtā peļņa nodrošina stabilu uzņēmuma attīstību un nepieciešamības gadījumā kalpo kā drošības garants, iestājoties neparedzētam ieņēmumu kritumam no ar likumu deleģētajiem pakalpojumiem (piemēram, klientam neplānoti atsakoties no turpmākas pakalpojumu izmantošanas, kā to pieļauj normatīvie akti), kā arī veicina efektīvu VAS ES resursu izmantošanu.

Turpmāk VAS ES strādās tā, lai ilgtermiņā nodrošinātu ar likumu deleģēto funkciju pakalpojumu kvalitāti par klientiem pieņemu, samērīgu samaksu, kā arī papildus sniegs komercpakalpojumus, tādējādi nodrošinot uzņēmuma attīstību ar stabilu ikgadēju peļņas pieaugumu.

Rezultatīvie rādītāji par 2018. gadu:

Finanšu / Nefinanšu mērķi

2018.gads

Piezīmes

Finanšu mērķi
Apgrozījums kopā,  EUR 7 045 848  

Tīrā peļņa,  EUR

 83 726

 

Realizācijas rentabilitāte, %

1,2

 

Pašu kapitāla atdeve, ROE %  0,9  
Aktīvu atdeve, ROA %: 0,7  
Finanšu rādītāji
Kopējie komercpakalpojumu ieņēmumi, EUR 343 379  
Bruto peļņa, EUR 67 653  
Bilances kopsumma, EUR 12 564 686  
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, EUR 2 185 528 Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļi un nodevas.
Pamatkapitāls, EUR 8 995 637  
Pašu kapitāls, EUR 9 619 453  
Kopējais likviditātes rādītājs 4.6  
Saistības pret pašu kapitālu, % 16.7  
Pamatdarbības naudas plūsma, EUR 1 043 116  
Saņemtā dotācija, EUR 89 237 Valsts informācijas sistēmas numerācijas datubāzes uzturēšanai atbilstoši Elektronisko sakaru deleģējumam.
Izlietotā dotācija, EUR 93 206 2018. gadā apgūti 2017. gadā neapgūtie līdzekļi 4,0 tūkst. EUR - saskaņā ar 2017. gada līgumu par pakalpojumu sniegšanu iepirkuma procedūras "Numerācijas datu bāzes izveidošana", darbi pabeigti un līguma summa samaksāta 2018. gadā.
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, % 76.6  
Nefinanšu mērķi
VAS ES infrastruktūras attīstība atbilstoši attīstības vadlīnijām un investīciju plānam 45.7  Novirze investīciju plānā skaidrojama ar to, ka daļēji 2018. gadā stratēģijā plānotie investīciju projekti tiks realizēti 2019. un 2020.gadā. Izmaiņas notikušas sakarā ar VAS ES Radiofrekvenču uzraudzības sistēmas attīstības un investīciju plāna pārskatīšanu, kā rezultātā daļa investīciju projektu īstenošana pārcelta uz 2019. un 2020. gadu (t.sk. Radiomonitoringa punkta Liepāja” izveide, fiksēto monitoringa un peilēšanas iekārtu nomaiņa piecos monitoringa punktos). Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu finansējums jaunas Numerācijas datubāzes 2.kārtas finansēšanai piešķirts 2018.gada augustā – Numerācijas datubāzes izveides noslēdzošās kārtas pamatfunkcionalitāte tiks izstrādāta 2019.gadā. Atbilstoši nepieciešamajai VAS ES infrastruktūras pilnveidei un uzraugošo institūciju atzinumam -  2019. un 2020.gadā tiks īstenoti VAS ES galvenās biroja ēkas kapitālā remonta darbi. Attiecīgi minētās izmaiņas investīciju plānā ir iekļautas aktualizētajā VAS ES vidēja termiņa darbības stratēģijā periodam no 2019. līdz 2021.gadam (stratēģija ir iesniegta akcionāram apstiprināšanai).
Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju izsniegšanas procesa uzlabošana un vienkāršošana

Izstrādāta integrētas pakalpojumu sniegšanas darba vide, kas nodrošinās:

- frekvenču plānošanas un atbilstības novērtēšanas procesu pārvaldību;

- pamatdarbības, norēķinu, lietvedības u.c. procesu integrāciju, t.sk. elektronisku dokumentu apriti, procesu informācijas pārskatāmības un kontroles uzlabošanu, daļēju procesu automatizēšanu;

- elektronisku radiofrekvenču atļauju izsniegšanu;

- pašapkalpošanās portāla pieejamību klientiem (ērta iespēja ātri pieteikt pakalpojumus, operatīvi saņemt elektroniskos pārskatus par pakalpojumiem, veikt samaksu par pakalpojumiem).

Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas elektroniskās formas ieviešana atbilstoši apstiprinātajam ieviešanas plānam

 

E-paraksta izmantošanas ieviešana atbilstoši apstiprinātajam ieviešanas plānam

Pārskata periodā ieviesta jauna dokumentu vadības sistēma, nodrošinot šādus procesus:

- saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrāciju un elektroniskās aprites organizēšanu izmantojot plūsmas un uzdevumus;

- nosūtāmo dokumentu parakstīšanas ar e-parakstu nodrošināšanu;

- dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu caur VRAA uzturēto e-adreses risinājumu, panākot zibenīgu korespondences apmaiņu ar citām valsts iestādēm;

Klientu apkalpošanas procesu kvalitātes uzturēšana un pilnveidošana  

Klientu apmierinātības līmenis

91.4% Pārskata gada klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina par to, ka klienti ļoti augstu novērtē VAS ES sniegto pakalpojumu, apkalpošanas procesu un speciālistu profesionalitāti un spēju piedāvāt klientam piemērotu risinājumu.

Veiktie pasākumi klientu informētības paaugstināšanai atbilstoši Korporatīvās komunikācija stratēģijai (informatīvo semināru skaits)

6 Pārskata periodā VAS ES organizēja 6 seminārus. Augstais semināru dalībnieku apmierinātības līmenis - kopējais novērtējums 9,45 (no maksimālajiem 10) liecina par to, ka izvēlētās tēmas nozarē ir ļoti aktuālas un semināru informācija ir noderīga un praktiski pielietojama
Normatīviem atbilstošas iekšējās darba vides nodrošināšana Ievērots atbilstoši prasībām

 

Gada pārskati

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

2013. gada pārskats

2012. gada pārskats

 

Nerevidētie starpperiodu pārskati

2019. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2018. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2017. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2016. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2015. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

 

Atalgojuma politikas pamatprincipi

VAS „Elektroniskie sakari” darbinieku amata darba algas diapazons tiek noteikts, ņemot vērā nozares (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektors) darba samaksas līmeni.

Katra darbinieka darba alga tiek noteikta amatam noteiktā amata darba algas diapazona ietvaros  atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, amata pienākumu sarežģītībai, atbildības pakāpei, individuālajai darba izpildei un citām kompetencēm.

Papildus darbinieka darba algai piemēro piemaksas:

  1. par prombūtnē esoša darbinieka apstākļos vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildu tiešajiem amata pienākumiem;
  2. par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
  3. par papildus pienākumu veikšanu, kas nav tieši saistīti ar amatam noteiktajiem pamatuzdevumiem;
  4. par virsstundu darbu.

Darbiniekus var finansiāli motivēt, ņemot vērā esošos finanšu līdzekļus VAS „Elektroniskie sakari” apstiprinātā budžeta atalgojumu fonda ietvaros.