Jūs atrodaties šeit

Normatīvo aktu bāze

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie normatīvie akti.

Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"

Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 855 "Par Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālo nolīgumu par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1.reģionā (1.reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006)"

Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumi Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valstu nodevu"

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"

Ministru kabineta 2011.gada 1. februāra noteikumi Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"

Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija rīkojums Nr. 269 "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu

Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumi Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inžniertīklu izvietojums””

Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana””

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns"

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās sadarbības noteikumi”

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība”

Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 652 “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

 

Starptautiskie dokumenti

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtība

VAS ES normatīvie akti