Antenu tehnisko projektu iesniegums

 

VAS „Elektroniskie sakari” iesniedzami šādi elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti:

 • radioiekārtas un antenas ierīkošanas projekts;
 • mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;
 • apraides raidītāja ierīkošanas projekts;
 • radioamatieru stacijas ierīkošanas projekts.

Pieprasot ierīkošanas projekta akceptu, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona iesniedz šādus dokumentus:

 1. Aizpildītu ierīkošanas tehniskā projekta veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;
 2. Iesniegumam pievienotu ierīkošanas projektu, kurš izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 501. “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” noteikto. Projektam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, un arī visiem parakstiem, kas ir iekļauti projektā, jābūt ar drošu elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu apliecinātām papīra kopijām atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam;
 3. Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu kopijas, kas apliecina tiesības vadīt vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu un ierīkošanas darbus.
 4. Pilnvaras oriģināls vai atbilstoši noformēta pilnvaras kopija, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Informāciju par citiem projektam pievienojamiem dokumentiem vai saskaņojumiem skatīt šeit

Dokumentu iesniegšana

 • Ierīkošanas projekti iesniedzami tikai elektroniskā veidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.
 • No 2022.gada 1.marta VAS «Elektroniskie sakari» radioiekārtu ierīkošanas projektu saskaņošanu veic Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) paziņošanas procedūrā.
 • Dokumentus papildus ievietošanai BIS lūdzam nosūtīt VAS "Elektroniskie sakari" uz šādu elektroniskā pasta adresi vases@vases.lv ar norādi „Ierīkošanas projekts”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.
Iesnieguma veidlapa ierīkošanas projekta akceptēšanai  

Norēķinu kārtība un maksājumi

 

Lapas saturs atjaunots: 24.11.2023