Jautājumi un atbildes

E-atļauja jeb elektroniskā atļauja ir radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas elektroniskā forma ar papīra dokumentam līdzvērtīgu juridisko spēku.

E-atļaujai juridiskais spēks ir tikai elektroniskajā vidē. Lai e-atļaujas izdrukai piešķirtu juridisko spēku, tā jāapliecina kā dokumenta atvasinājums Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. E-atļaujas atvasinājuma pareizību var apliecināt e-atļaujas saņēmējs.

VAS ES ir viens no Inmarsat pakalpojumu aktivēšanas punktiem Latvijā (PSA1335) un veic šādas darbības:

 • Inmarsat galiekārtas aktivēšana;
 • Inmarsat galiekārtas datu atjaunināšana;
 • papildus pakalpojumu atvēršana (balss dati, fakss, pārraides ātruma izmaiņas, tiešie norēķini ar karti);
 • papildus pakalpojumu apturēšana,
 • Inmarsat galiekārtas iekārtas deaktivēšana.

Vairāk informācijas: Inmarsat galaiekārtas aktivēšana.

Latvijā normatīvo aktu ievērošanu vides veselības jomā iedzīvotājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumu Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi” 15. pantu kontrolē Veselības ministrijas pakļautībā esošā Veselības inspekcija.

Par Veselības inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem aicinām interesēties Klijānu ielā 7, Rīgā, LV‑1012, informatīvais tālrunis 67081600. Informāciju var gūt arī Veselības inspekcijas mājaslapā http://www.vi.gov.lv/lv.

VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) atbilstoši „Elektronisko sakaru likuma” 6. pantā noteiktajai kompetencei veic elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus konkrētās frekvencēs un frekvenču kanālos, ciktāl tas nepieciešams radioiekārtu darbības nodrošināšanai un radiosakaru traucējumu gadījumu izskatīšanai. VAS ES nav deleģēta funkcija veikt elektromagnētiskā lauka kā veselības riska faktora ietekmes uz veselību izvērtēšanu, tādēļ šādi jautājumi pēc kompetences nav adresējami VAS ES.

Elektromagnētiska saderība (EMS) – iekārtas spēja darboties elektromagnētiskā vidē, neradot elektromagnētiskos traucējumus (elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē) citām iekārtām šajā vidē. VAS ES nodrošinot EMS panāk to, ka, iekārtas ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties kā paredzējis ražotājs, kā arī, iekārtas noturību pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez pasliktinājuma.

Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot tikai:

 • ja ir VAS "Elektroniskie sakari" izsniegta individuāla* radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja,
 • saskaņā ar koplietojamo** radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

*Individuāla atļauja – ir konkrētam lietotājam izsniegta atļauja, kas dod tiesības izmantot frekvenci/es ar atļaujā norādītajiem parametriem un kas izsniegta uz noteiktu termiņu. Īstermiņa atļaujas iespējams izsniegt arī uz vienu dienu. (Atļauja tiek izsniegta saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.133 "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi").

**Koplietojama atļauja – dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai kanālos. Atļauja atsevišķi papīra vai elektroniskā veidā netiek izsniegta. (Skat., nosacījumus Nacionālā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā)

Ja tomēr rodas neskaidrības, kuram lietošanas atļaujas veidam atbilst Jūsu izmantotā radiosakaru sistēma, aicinām sazināties ar VAS ES. Vēršoties pie VAS ES pēc konsultācijas, iepriekš sagatavojiet pieejamo informāciju par izmantoto radiosakaru sistēmu.

Aicinām iepazīties arī ar VAS ES tīmekļa vietnē sadaļā “radiosakaru veidi” (http://www.vases.lv/lv/radiocommunications) izvietoto informāciju.

Atkarībā no radioiekārtas un paredzamā radiosakaru izmantošanas veida jāiesniedz attiecīgais pieprasījums VAS Elektroniskie sakari, norādot visu nepieciešamo informāciju. Pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi. Gadījumā, ja pieprasījumu paraksta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras kopija.

Maksa par koplietojamu atļauju netiek iekasēta.

Maksa par individuālo atļauju tiek iekasēta un ir atkarīga no izmantotās radioiekārtas veida, jaudas, kanāla platuma u.c. Maksa tiek piemērota saskaņā ar publisko maksas pakalpojuma cenrādi.

Tiek piemēroti divi maksājumi – par pieprasījuma izskatīšanu un par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu. Atļaujām, kas izdotas radioamatieru sakariem ir viens maksājums, t.i. par pieprasījuma izskatīšanu.

Skaidrojumu, kas ir individuāla vai koplietojama atļauja skatīt pie jautājuma "Kā es varu zināt, ka man nepieciešama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaja?"

Saņemtie pieprasījumi, kas ir pilnīgi un korekti aizpildīti, tiek izskatīti iesnieguma reģistrēšanas secībā, Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā (ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi).

Atļaujas nozaudēšanas gadījumā nepieciešams iesniegt parakstītu iesniegumu par atļaujas atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotas atļaujas izsniegšana ir bezmaksas.

Administratīvā atbildība (brīdinājums un sods) ir paredzēta par:

 • Radioamatieru darbības noteikumu pārkāpšanu;
 • Radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu bez atļaujas vai pārkāpjot atļaujas nosacījumus un Radiosakarus reglamentējošos normatīvos aktus;
 • Nesadarbošanos ar radioiekārtu lietošanu uzraugošajām institūcijām.

Atbilstoši Koplietojamas atļaujas nosacījumiem uzstādītu un lietotu radioiekārtu savstarpējos radiotraucējumus uzskata par atļautiem vai pieļaujamajiem, un iesniegumi par to novēršanu netiek izskatīti. Ka arī, netiek izskatīti iesniegumi par radiosakaru traucējumiem, ja ir izdota VAS ES individuāla atļauja ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem.

Gadījumos, ja Jums ir izsniegta individuāla atļauja un pēc savas radioiekārtas pārbaudes apstiprinās, ka radioiekārtas darbībā novērojami radiosakaru traucējumi, nepieciešams aizpildīt traucējumu pieteikšanas veidlapu VAS ES mājas lapā.

Ārpus klientu apkalpošanas darba laika, steidzamos gadījumos, kuros radiotraucējumi ir saistīti ar kuģošanas, gaisa vai dzelzceļa satiksmes drošības, valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai cilvēku dzīvības, veselības un drošības aizsardzības nodrošināšanai izmantotajām sakaru iekārtām, kā arī gadījumi, kad tiek traucēta elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšana lielam cilvēku skaitam un vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt alternatīvu pakalpojumu sniegšanas veidu, traucējumus var pieteikt, zvanot uz +371 29 360 883.

Jebkurā brīdī ir iespēja atteikties no VAS ES pakalpojumiem, iesniedzot parakstiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu par atļaujas anulēšanu un vēlamo atļaujas anulēšanas datumu. Par atļaujas izmantošanas pārtraukšanu vēlams paziņot vienu mēnesi pirms plānotā datuma.

Atļaujas netiek anulētas ar atpakaļejošu datumu.

Papildu valsts deleģēto uzdevumu un funkciju nodrošināšanai VAS ES izstrādā un piedāvā komercpakalpojumus, kas balstīti uz jau esošo materiāltehnisko resursu, zināšanu un pieredzes izmantošanu.

VAS ES komercpakalpojumu grozā šobrīd vietējam tirgum ir pieejamas 3 komercpakalpojumu grupas:

 • Inženiertehniskie pakalpojumi – dažāda veida mērījumi, t.sk., radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi, mobila tīkla pārklājuma mērījumi, tehniskie teorētiskie aprēķini, Inmarsat galiekārtu aktivēšana. Plašāka informācija par inženiertehniskiem pakalpojumiem pieejama šeit.
 • Apmācības – mēs piedāvājam apmācības radioinženieriem, radioamatieru seminārus, RED direktīvas apmācības un unikālas radioorientēšanās apmācības. Plašāka informācija par VAS ES apmācībām pieejama šeit.
 • Citi pakalpojumi – Konferenču zāles noma/telpu noma. Plašāka informācija par telpu nomu pieejama šeit.

Aicinām iepazīties arī ar VAS ES komercprojektiem - mūsdienīga monitoringa programmatūra SKUDRA un 5G Techritory platforma.

Maksājums tiek piemērots pēc spēkā esošā publisko maksas pakalpojumu cenrāža visā atļaujas derīguma termiņa laikā:

a) Ja atļauja ir derīga visā derīguma termiņa periodā, EMS tiks iekasēts no “derīga no” datuma (ieskaitot) līdz “derīga līdz” datumam (ieskaitot).

Piemērs:

Atļ. Nr.

izdota

derīga no

derīga līdz

anulēta

xxxx

01.01.2023

10.01.2023

09.01.2024

Tātad EMS no 10.01.2023. - 09.01.2024.

b) Ja atļauja tiek anulēta pirms tās derīguma termiņa beigām, EMS tiks iekasēts no “derīga no” datuma (ieskaitot) līdz “anulēšanas” datumam (neieskaitot).

Piemērs:

Atļ. Nr.

izdota

derīga no

derīga līdz

anulēta

xxxx

01.01.2023

10.01.2023

09.01.2024

15.01.2023

Tātad EMS no 10.01.2023. - 14.01.2023.

Rēķini tiek automātiski ģenerēti vienreiz mēnesī, par visiem iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem:

 • EMS maksājums saskaņā ar konkrētajā periodā spēkā esošo cenrādi (MK noteikumu pielikuma 2. sadaļa);
 • Maksājums par pieprasījuma izskatīšanu tiek piemērots pēc tā cenrāža, kāds bija spēkā pieprasījuma saņemšanas (reģistrēšanas datums VAS ES) dienā (MK noteikumu pielikuma 1. vai 3. sadaļa). Maksājums par pieprasījuma izskatīšanu iekļausies tā mēneša rēķinā, kas sakrīt ar atļaujas izdošanas datumu.

Sistēma ģenerē vienu rēķinu par visām konkrētajam klientam izdotajām atļaujām.

Klientu ērtībai piedāvājam par pakalpojumiem veikt priekšapmaksu*, kas nozīmē, ka ir iespējams maksāt klienta noteiktu summu pirms pakalpojuma saņemšanas. Kārtējā ikmēneša rēķinā priekšapmaksa tiks ņemta vērā, attiecīgi samazinot rēķina summu apmaksai.

Maksājums veicams kopā ar kārtējo ikmēneša rēķinu. Maksājuma uzdevuma tekstā norādot rēķina numuru un informāciju par avansu. Piemēram: rēķins Nr.- XXXX-XXXX un avanss.

*Priekšapmaksas maksājums ir naudas summa, ko ir iespējams iemaksāt pirms pakalpojuma saņemšanas, un šī summa tiek izmantota kārtējo rēķinu dzēšanai. Šo iesakām izmantot, lai izvairītos no maksājumu kavējumiem, izdevumiem par bankas pakalpojumiem, kā arī tad, ja ikmēneša summa ir neliela. Avansā var iemaksāt jebkādu summu.

Abu pušu saistības vienam pret otru nosaka nevis līgums, bet ārējie normatīvie akti:

Jā, ir jāmaksā, jo, saņemot individuālu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju tiek aizņemts radiofrekvenču spektrs.

27.09.2022. MK noteikumi Nr.600 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" nosaka, ka maksājums par EMS tiek piemērots radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā.

21.03.2023. MK noteikumi Nr.133 "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi" nosaka šādas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas (radioatļaujas): uzstādīšanas atļauja, pagaidu atļauja, lietošanas atļauja un īstermiņa atļaujas.

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) jāpieprasa tajā valstī, zem kuras karoga kuģis peld.

MMSI numuru Latvijā piešķir VAS ES, izskatot kuģa stacijas lietošanas atļaujas pieprasījumu kuģiem, kuri ir reģistrēti vai par kuriem ir uzsāktas reģistrēšanas darbības Latvijas Kuģu reģistrā.

Pieteikuma veidlapa atrodama VAS ES mājaslapā - atļauju pieprasījumi un veidlapas.

Iesniedzot pieprasījumu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai, ir jānorāda vēlamais atļaujas/lēmuma paziņošanas veids:

 • pa e-pastu (tai skaitā uz e-adresi ar drošu elektronisko parakstu);
 • pa pastu;
 • personīgi VAS ES birojā vai ar klienta apmaksāta ziņneša starpniecību. Atļauja tiek nosūtīta pa pastu uz klienta juridisko adresi/deklarēto dzīvesvietas adresi, ja trīs darba dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža klients/ vai klienta pārstāvis neierodas VAS ES birojā saņemt sagatavoto atļauju.

Atļauja tiek nodota klientam, atbilstoši pieprasījumā norādītajam saņemšanas veidam.

Ja vēlamais atļaujas saņemšanas veids nebūs norādīts:

 • Papīra atļauja tiks izsūtīta uz atļaujas adresāta juridisko/deklarēto adresi kā ierakstīts pasta sūtījums.
 • E-atļauja tiks izsūtīta uz atļaujas adresāta e-adresi. Ja atļaujas adresātam nav oficiālās e-adreses, tad atļauja tiks izsūtīta uz e-pastu, no kura sūtīts pieprasījums atļaujas saņemšanai un/vai kādu citu e-pastu, kas redzams atļaujas adresāta atļaujas pieteikumā.

Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Iespējamās sekas:

 • Var tikt piemēroti likumiskie nokavējuma procenti par kavētajām dienām (saskaņā ar Civillikumu).
 • Parāda piedziņas tiesības var tikt nodotas trešajām personām (saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem).
 • Var tikt anulētas izsniegtās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas (saskaņā ar 21.03.2023 MK noteikumu Nr.133 38.4. apakšpunktu).
 • Parāda fakta publicēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotāja SIA “Lursoft IT” uzņēmumu datu bāzes sarakstā.
 • Tiks atteikta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšana, apturot attiecīgā pieprasījuma izskatīšanu, līdz parāda nomaksai pilnā apmērā (saskaņā ar 21.03.2023. MK noteikumu Nr.133 37.4. apakšpunktu).

Tarifu korekcija ir ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem, t.i. ja VAS ES pārskata gada ieņēmumi no EMS pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, VAS ES veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem EMS pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

Tarifu korekcija tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem EMS ieņēmumiem pārskata gadā.

Klientiem, kam ir aktīvi EMS pakalpojumi, tarifu korekcija tiek iekļauta nākamajā EMS rēķinā, par tarifu korekcijas apmēru samazinot tā summu apmaksai.

Ja klientam vairs nav aktīvu EMS pakalpojumu, vai tarifu korekcija pārsniedz kārtējā rēķina summu, tarifu korekciju atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

Prasījums noilgst, ja VAS ES pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts VAS ES mājas lapā.

Pieteikuma veidlapas un informācija par katrā pārskata gadā aprēķināto tarifu korekciju izteiktu % pieejama VAS ES mājas lapas sadaļā “paziņojumi par aprēķinātajām korekcijām” (skat.: http://www.vases.lv/lv/content/pazinojumi-par-aprekinatajam-korekcijam).

Lai atgūtu samaksāto avansu vai pārrēķinu rezultātā izveidojušos pārmaksu, ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto naudas summu uz iesniegumā norādīto kontu

Iesniegumam jābūt parakstītam pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras kopija.

VAS ES iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

 • radioiekārtas un antenas ierīkošanas projekts;
 • mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;
 • apraides raidītāja ierīkošanas projekts.

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas kārtību, t.sk. ierīkošanas projektā iekļaujamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” .

Ierīkošanas projekti iesniedzami tikai elektroniskā veidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

No 2022.gada 1.marta VAS «Elektroniskie sakari» radioiekārtu ierīkošanas projektu saskaņošanu veic Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) paziņošanas procedūrā.

Dokumentus papildus ievietošanai BIS lūdzam nosūtīt VAS "Elektroniskie sakari" uz šādu elektroniskā pasta adresi vases@vases.lv ar norādi „Ierīkošanas projekts”. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Plašāku informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, nepieciešamajām pilnvarām skatīt šeit, par nosacījumiem skatīt šeit.

Uzdot jautājumu