Izplatījuma sakaru atļaujas

Izplatījuma radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo pieprasījuma veidlapu/-as), norādot radioiekārtas tehniskos datus un šādu informāciju:

Fiziska persona:

  1. norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  2. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

  1. norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;
  2. norāda paraksttiesīgās personas (vadītāja) amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktpersonas datus;
  3. norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  4. iesniedz rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;
  5. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona);
  6. ārvalstu juridiskā persona papildus pieprasījumu veidlapai aizpilda identifikācijas anketu.

Atkarībā no paredzētā radioiekārtas izmantošanas veida iesniedz atbilstošu papildu informāciju:

  1. Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);
  2. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

Nepieciešamības gadījumā VAS ES  var lūgt arī citu informāciju, piemēram, detalizētu radioiekārtas darbības principu aprakstu.

Cenrāža piemērošana (izplatījuma sakari)


Veidlpas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):

Satelītu zemes stacijas atļaujas pieprasījums
Satelītu zemes stacijas atļaujas pieprasījums (Application form for VSAT/SNG satellite earth station licenses)
Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums atļauju pagarināšanai
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļauju anulēšanai
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form