Maza rādiusa FM apraide

Informācija pasākumu organizētājiem

VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) informē, ka saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 54. pantu radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS ES, vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

VAS ES izskata frekvences piešķīruma lietošanas atļaujas pieprasījumu mazas jaudas FM raidītāja darbībai pasākumam ar FM apskaņošanu.

Raidītāja lietošanas atļaujas saņemšanai pasākuma organizatoram jāvēršas VAS ES ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā vai izmantojot VAS ES sagatavoto veidlapu, kurā norādīts sekojošais:

  • Lūgums izsniegt atļauju frekvences izmantošanai FM diapazonā;
  • Frekvences izmantošanas mērķis un izplatāmais saturs;
  • Lietošanas vieta un laiks no/līdz;
  • Raidītāja* (mazjaudas - pietiek ar dažiem W) ražotājs/tips;
  • Antenas ražotājs/tips, antenas izvietošanas vieta un augstums virs zemes;
  • Atbildīgā persona par raidošo iekārtu, kontakttālrunis, e-pasts.

*- Raidītājam ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu, par ko var liecināt ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity). Prasībām neatbilstošas radioiekārtas lietošana pieļaujama tikai tās īstermiņa darbības demonstrācijai vai izmēģinājumiem.

Ārvalstu juridiskā persona papildus pieprasījumu veidlapai aizpilda identifikācijas anketu.

Saņemtie pieprasījumi, kas ir pilnīgi un korekti aizpildīti, tiek izskatīti rindas kārtībā, nepārsniedzot maksimālo pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu – 30 dienas.

Ja pasākumi tiek organizēti dažādās vietās, tad raidītāja lietošanas atļauja ir jāsaņem katrai vietai atsevišķi. Pasākuma vietā izmantojamo FM frekvences piešķīrumu nosaka VAS ES.

Gadījumā, ja izmantošanas mērķis un izplatāmais saturs nebūs viennozīmīgi vērtējams kā tāds, kas paredzēts tikai pasākuma norises nodrošināšanai un tā apmeklētājiem, VAS ES būs nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes saskaņojumu.

Lūdzam ņemt vērā valstī noteiktos saskarsmes ierobežojumus pasākumu organizēšanā.

Informācija par norēķiniem

Papildus informējam, ka atbilstoši 01.02.2022 MK noteikumiem Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis", par frekvences piešķīruma izmantošanu VAS ES piemēro maksu, atkarībā no izmantošanas laika:

  • pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma īstermiņa lietošanai EUR 36,85 apmērā (vienreizējs maksājums pakalpojuma pieprasīšanas brīdī, 1.5.1. punkts);
  • EMS nodrošināšana apraides radiostacijai ar izstaroto jaudu e.r.p. līdz 14 dBW - EUR 11,29 mēnesī (2.3.1.1. punkts), vai proporcionāli izmantošanas laikam.

Rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā mēnesī tiks izrakstīts nākamā mēneša sākumā.

Papildus informācijas vai konsultācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar VAS ES apraides speciālistiem, tālruņa numurs 67333157.

 

Veidlapa jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Iesniegums mazjaudas FM raidītāja darbībai pasākumā Saite uz dokumenta paraugu
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļaujas anulēšanai
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form