Nejonizējoša starojuma mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas, radio vai TV raidītāja nodošanai ekspluatācijā

Tiek veikti nejonizējošā elektromagnētiskā lauka mērījumi uz jumta, kur izvietotas vairākas raidošās antenas

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam klienta noteiktajā vietā un izmantotajā frekvenču joslā no 100 kHz līdz 6 GHz, noteikt elektromagnētiskā lauka intensitāti (E [V/m]) vai jaudas blīvumu - S [W/m2], atbilstoši MK Noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtības” 39.punktam, kas nosaka, ka  ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

Mērījumi tiek veikti saskaņā ar metodiku, kas izstrādāta balstoties uz LVS mērījumu standartu LVS EN 62232:2018 un ECC rekomendāciju(02)04.

VAS ES pēc klienta pieprasījuma nodrošina mērījumu protokola iesniegšanu Veselības inspekcijā atzinuma sagatavošanai.

 

Kam tas ir domāts?

Publisko mobilo telefonu tīklu operatoriem, apraides un televīzijas operatoriem.

Pakalpojums netiek sniegts fiziskām personām.

* VAS ES nevērtē un nesniedz atzinumu par elektromagnētiskā lauka kā veselības riska faktora ietekmi uz veselību. Latvijā normatīvo aktu ievērošanu vides veselības jomā iedzīvotājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumu Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi” 15. pantu kontrolē Veselības ministrijas pakļautībā esošā Veselības inspekcija. Par Veselības inspekcijas sniegtajiem pakalpojumiem aicinām interesēties Klijānu ielā 7, Rīgā, LV‑1012, informatīvais tālrunis 67081600. Informāciju var gūt arī Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-inspekcija.

 

Ieguvumi

  • Izpildīta obligāta normatīvo aktu prasība;
  • Mērījumi plašā frekvenču diapazonā, kā to nosaka LVS EN 62232:2018 standarts;
  • Selektīvie un/vai platjoslas mērījumi;
  • Pašam klientam nav jāvēršas Veselības inspekcijā pēc atzinuma par objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • Kvalitatīvi veikti mērījumi atbilstoši standarta prasībām;
  • Uzticams rezultāts.

 

Cena (t.sk., PVN 21%)

Platjoslas mērījumi (1 bāzes stacija, 3 mērījumu punkti) – sākot no 250,00 eur.

Papildu izmaksas – transporta izmaksas, rezultātu apstrāde un iesniegšana Veselības inspekcijā.

 

Pakalpojumu pieteikšana

VAS Elektroniskie sakari

Projektu vadītāja

Diāna Baranova

E-pasts: Diana.Baranova@vases.lv

Tālrunis: +371 26562333.