Inmarsat galaiekārtas aktivēšana

Inmarsat galiekārtas aktivēšana un ar to saistītās darbības (datu atjaunināšana, darbības atļaušana un aizliegšana, deaktivēšana)

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam Inmarsat galiekārtas aktivēšanu un ar to saistītās darbības - datu atjaunināšanu, darbības atļaušanu un aizliegšanu, deaktivēšanu.

VAS “Elektroniskie sakari” ir viens no vairākiem Inmarsat pakalpojumu aktivēšanas punktiem, kas sniedz iespēju Latvijas lietotājiem izmantot izplatījuma sakarus visā pasaulē.

Atbilstoši klienta sniegtajai informācijai mēs aktualizēsim ierakstus Inmarsat datu bāzē visā galiekārtas darbības laikā.

 

Kam tas ir domāts?

Jūras  un gaisa kuģu īpašniekiem.

 

Ieguvumi

 • Galaieikārtu aktivēšana nodrošina drošus sakarus kuģiem neatkarīgi no to atrašanās vietas un vajadzības gadījumā var tikt pārraidīts briesmu signāls;
 • Klients saņem informāciju par tiesībām un pienākumiem, pakalpojumu uzsākot, lietojot un izbeidzot, kā arī saistītajiem dokumentiem;
 • Pēc dokumentu nokārtošanas klienta galaiekārta ir aktivēta un sāks darboties Inmarsat satelītsakaru tīklā, kas sniedz iespēju Latvijas lietotājiem izmantot izplatījuma sakarus visā pasaulē.

 

Cena (t.sk., PVN 21%)

1 galiekārtas aktivēšana – 102,85 eur.

Galiekārtas deaktivēšana - bez maksas.

Galiekārtas datu maiņa – bez maksas.

 

Pakalpojumu pieteikšana

VAS ES jāiesniedz aizpildīta Inmarsat pieteikuma veidlapa, norādot norēķinu organizāciju. Veidlapa jāparaksta arī norēķinu organizācijas pārstāvim, vai norēķinu organizācijai I jāatsūta atsevišķa rakstiska piekrišana apkalpot pieteicēja Inmarsat terminālu.

Ja pieteicējam savā uzņēmumā nav paraksta tiesības, viņam VAS ES jāuzrāda pilnvara.

Pilnvaras satura piemērs:

Rīgā, 2020. gada 11. janvārī Nr. 111
Speciālpilnvara
Pilnvaroju mūsu darbinieku Jāni Zvejnieku (personas kods 123456-78901) A/S ''Negrimstošā flote'' vārdā parakstīt VAS "Elektroniskie sakari" adresētus pieteikumus jaunu radioiekārtu iekļaušanai mūsu uzņēmuma kuģu staciju radioatļaujās, pieteikumus radioiekārtu izslēgšanai no kuģu staciju radioatļaujām, kā arī pieteikumus Inmarsat terminālu aktivizēšanai un deaktivizēšanai, un agrāk aktivizētu Inmarsat terminālu pakalpojumu klāsta izmaiņai.
Pilnvarotās personas Jāņa Zvejnieka parakstu ________________________________________________apstiprinu.
Pilnvara derīga līdz ___________________________
Izpilddirektors Vladimirs Lielmanis.

Konsultācijas pa tālruni 67322737.

Inmarsat terminālu parasti aktivizē darbdienās 24 stundu laikā pēc pareizi noformētu dokumentu saņemšanas. Piešķirtos IMN (Inmarsat mobilos numurus) pieteicējam paziņo pēc termināla aktivizācijas.

 

Citur

Latvijas Inmarsat galiekārtas var aktivizēt arī:

http://www.inmarsat.com/ iespējams saņemt informāciju par kuģu Inmarsat numuriem.


Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. augstāk attiecīgo pieprasījuma veidlapu/-as), norādot radioiekārtas tehniskos datus un šādu informāciju:

Fiziska persona:

 • norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
 • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

 • norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;
 • norāda paraksttiesīgās personas (vadītāja) amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktpersonas datus;
 • norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
 • iesniedz rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;
 • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Atkarībā no paredzētā radioiekārtas izmantošanas veida iesniedz atbilstošu papildu informāciju:

 • Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);
 • citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

Nepieciešamības gadījumā VAS ES  var lūgt arī citu informāciju, piemēram, detalizētu radioiekārtas darbības principu aprakstu.

Norēķinu organizācijas

Norēķinus par Inmarsat trafiku, tāpat kā par kuģu HF un VHF sakariem, kārto caur norēķinu organizāciju (Accounting Authority).

Latvijā reģistrētiem Inmarsat termināliem pašlaik atļautas šādas norēķinu organizācijas:

BE02: Marlink S. A., Beļģija
CA03Stratos Mobile Networks Inc., Kanāda
CY05Tototheo Maritime Ltd., Kipra
DP05: DH-Intercom GmbH & Co. KG, Vācija
EE04: EML Info CS, Igaunija
FI01: Telemar, Somija (arī aktivē Latvijas galiekārtas)
GB01: AND Group plc, Lielbritānija (arī aktivē Latvijas galiekārtas)
GB11: NSSL Limited., Lielbritānija
IS01: Iceland Telecom Ltd., Islande
LV05: Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija
LV06: Hansael (arī aktivē Latvijas galiekārtas)
NL02: Stichting Marlink, Holande
SW01: Telemar Scandinavia AB (arī aktivē Latvijas galiekārtas)

Norēķinu organizāciju adreses publicē arī Starptautiskā Telesakaru savienība.