Biznesa modelis


Ar likumu deleģētie pakalpojumi

VAS ES ir uz Klientu vērsta organizācija, kas atbilstoši savai kompetencei sniedz mūsdienu prasībām atbilstošus augstas kvalitātes pakalpojumus – nodrošina ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) kvalitatīvu pārvaldību, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai, atbilstoši harmonizējot (sinhronizējot) valsts, sabiedrības un katra atsevišķa Klienta intereses, vienlaikus ievērojot Klientu likumīgās vēlmes.

Radiofrekvenču pārvaldīšanas uzdevumu VAS ES realizē, frekvenču spektra lietotājiem sniedzot EMS pakalpojumus.

Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedrisks resurss, kam ir būtiska sociālā, kultūras un ekonomiskā vērtība. Izmantojot radiofrekvenču spektru, tiek nodrošināti dažādi sabiedrībai svarīgi pakalpojumi un funkcijas, piemēram, radio un televīzijas apraide, publiskie un privātie mobilie sakari, fiksētie un satelītsakari, aviācijas, kuģniecības, glābšanas dienestu, valsts aizsardzības, policijas un neatliekamās palīdzības sakari u.c. Radiofrekvenču pārvaldīšana ir priekšnosacījums daudzu tautsaimniecības nozaru pastāvēšanā, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. EMS pakalpojuma sniegšanas rezultātā tiek mazināti sabiedrības drošības apdraudējumi, kas var rasties no bezvadu sakaru tīklu darbības pasliktināšanās vai pārtraukuma.

VAS ES darbojas dabiskā monopola apstākļos, taču kā prioritāra ir izvirzīta privātajam sektoram līdzvērtīgu darbības principu piemērošana, efektīva resursu izmantošana un pārvaldība, augstu drošības standartu nodrošināšana, inovāciju izmantošana un efektīvu ieguldījumu veikšana infrastruktūrā un tehnoloģiskajās iekārtās.

VAS ES darbības pamatā ir:

  • uzņēmuma pieredze radiofrekvenču spektra pārvaldības jomā;
  • darbinieku profesionalitāte. Saskaņā ar VAS ES Personāla politiku darbinieki ir svarīgākais stratēģiskais resurss, kas nodrošina funkciju izpildes kvalitāti, rada un attīsta VAS ES korporatīvās kultūras vērtības;
  • ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmuma attīstība ir būtiska, lai veicinātu VAS ES spēju efektīvi realizēt likumā noteiktās kompetences atbilstoši ITU ieteikumiem un nodrošinātu konkurenci starptautiskā līmenī.

VAS ES pakalpojumu kvalitāti veido un nosaka moderna infrastruktūra, iekšējo procesu organizēšanas efektivitāte, darbinieku kvalifikācija un pieredze.

Rūpējoties par Klientiem un uzņēmuma ilgtspēju, VAS ES uzlabo ar likumu deleģēto pakalpojumu kvalitāti, iniciē normatīvo aktu pilnveidošanu, sadarbojoties ar valstiskām un nevalstiskajām Latvijas un starptautiskajām organizācijām, sniedz komercpakalpojumus, aktīvi strādā pie jaunu komercpakalpojumu izveides, kā arī regulāri pilnveido esošo materiāli tehnisko bāzi.

Par savu galveno sekmīgam darbam principiāli nepieciešamo nosacījumu VAS ES uzskata sadarbību ar sabiedrības un elektronisko sakaru nozares dalībniekiem.

Radiofrekvenču spektra pārvaldīšana un EMS nodrošināšanas pakalpojums

VAS ES pārvalda Latvijas radiofrekvenču spektru.

Radiofrekvenču pārvaldīšanas uzdevums ir radiofrekvenču pieejamības un radioiekārtu EMS nodrošināšana, kas ir administratīvo un tehnisko pasākumu kopums, kurš ietver radiofrekvenču plānošanu, radiomonitoringu, iekārtu parametru mērījumus, nesankcionētas spektra lietošanas un radioiekārtu darbības traucējumu novēršanu, priekšlikumu izstrādi normatīvajiem aktiem, starptautisko sadarbību, frekvenču koordināciju.

Starptautiskā sadarbība radiofrekvenču pārvaldībā ir sevišķi svarīga, jo frekvenču spektra izmantošana un prioritātes starp valstīm mēdz būtiski atšķirties. Radiofrekvenču spektra lietotāju intereses kvalitatīvu elektronisko sakaru iespējamībai un piekļuvei frekvenču spektra resursiem tiek pārstāvētas, VAS ES speciālistiem piedaloties vadošajās starptautiskajās sakaru nozares institūcijās, kurās tiek izstrādāti starptautiski normatīvi un tehniskās dokumentācijas (lēmumi, ieteikumi, ziņojumi, starpvalstu frekvenču koordinācijas nolīgumi, u.tml.).

VAS ES pakalpojumus nodrošina, izmantojot automatizēto frekvenču plānošanas Informācijas sistēmu, attālināti vadāmo vienoto fiksētā monitoringa sistēmu Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un specializētās mobilā monitoringa mērlaboratorijas darbam visā Latvijā.

VAS ES sniegtos pakalpojumus raksturo to pieejamība un augstā kvalitāte 24 stundas diennaktī visā valsts teritorijā.

Sniedzot Klientiem pakalpojumus, VAS ES piedalās stabilas elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus vides uzturēšanā, jaunu elektronisko sakaru tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu attīstības veicināšanā.

VAS ES pakalpojumu ņēmēji ir gan valsts un pašvaldību iestādes, gan publisko un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieki, radio un televīzijas apraides organizācijas, bankas, kuģu un gaisa kuģu īpašnieki, kā arī daudzi citi radiofrekvenču spektra lietotāji.

Maksa par sniegtajiem EMS nodrošināšanas pakalpojumiem tiek noteikta, piemērojot pašfinansēšanās modeli, saskaņā ar VAS ES publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas tiek izstrādāts sadarbībā ar elektronisko sakaru nozares asociācijām un atbildīgajām ministrijām un kuru apstiprina Ministru kabinets.

Radiosakaru attīstība ir nepārtraukts process, tāpēc nepārtraukts process ir arī radiofrekvenču pārvaldība.

Elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu izskatīšana un akceptēšana

VAS ES akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus. Akcepts apliecina to, ka tehniskais projekts satur visu normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju un saskaņojumus, kā arī tehniskos risinājumus radioiekārtu ierīkošanai EMS prasību nodrošināšanai.

Tehniskā projekta akceptēšana ir obligāts nosacījums pirms elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas, ja radioiekārta un antena tiek uzstādīta citam piederošā nekustamajā īpašumā.

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana atbilstoši akceptētam tehniskajam projektam ir priekšnosacījums drošības, veselības, EMS, vides sakārtotības, īpašuma tiesību u.c. prasību nodrošināšanai.

VAS ES, izskatot un akceptējot iesniegtos projektus, ievēro normatīvo aktu prasības, nodrošina operatīvu dokumentu izskatīšanu, sniedz pilnvērtīgas Klientu konsultācijas, nodrošina lēmumu precizitāti un pareizību, risina un novērš problēmsituācijas.

Maksa par Ierīkošanas projektu izskatīšanas un akceptēšanas pakalpojumiem tiek noteikta, piemērojot pašfinansēšanās modeli, saskaņā ar VAS ES publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Numerācijas pārvaldīšana un numerācijas nodrošināšanas pakalpojums

VAS ES pārvalda numerāciju elektronisko sakaru nozarē, uzturot numerācijas datubāzi numerācijas pārvaldības vajadzībām un nodrošinot jebkuru pakalpojumu, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datubāzē esošajai informācijai un tās apstrādi. Pakalpojuma mērķauditorija ir:

  • komersanti, kuri saņēmuši numerācijas lietošanas tiesības;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
  • Iekšlietu ministrijas informācijas centrs.

Numerācijas datu bāzes darbības nodrošināšanai VAS ES saņem dotāciju no valsts budžeta.

Ik gadu pakalpojumi tiek sniegti aptuveni 80 Klientiem.

Komercpakalpojumi

Papildus valsts deleģēto uzdevumu un funkciju nodrošināšanai VAS ES piedāvā komercpakalpojumus, kas balstīti uz jau esošo materiāltehnisko resursu, datu bāzu, zināšanu un pieredzes izmantošanu. Piedāvātajiem komercpakalpojumiem ir dažādas mērķauditorijas.

VAS ES piedāvā šādus komercpakalpojumus:

1. Radiofrekvenču spektra izmantošanas apmācības

VAS ES veic apmācības radiofrekvenču spektra plānošanā un izmantošanā, kā arī elektromagnētiskās saderības nodrošināšanā.

2. Radioamatieru apmācības

VAS ES sniedz topošo radioamatieru teorētiskās un praktiskās apmācības, ar iespēju izvēlēties atsevišķas apmācību daļas:

  • Vispārēja iepazīstināšana ar radioamatierismu un amatieru radiosakariem;
  • Praktiskās apmācības VAS ES kolektīvajā amatieru radiostacijā;
  • Konsultēšana par radioamatieru eksāmenu un eksāmena kārtošana testa režīmā.

3. Radiosakaru plānošana

VAS ES veic sakaru trases tehnisko parametru noteikšanu, radiosakaru tīklu projektēšanu, radiosakaru tiešas redzamības teorētisko antenu uzstādīšanas augstuma noteikšanu un radiosakariem nepieciešamo tehnisko parametru (raidītāja jauda, antenas parametri) noteikšanu.

4. Radiosignāla EML intensitātes mērījumi

Klienta norādītajā vietā, vairākās vietās vai teritorijā VAS ES nosaka konkrēta radiosignāla avota radītā EML intensitāti jeb „radiosignāla līmeni”.

5. Specializēto iekārtu mērījumi

Pēc Klienta pieprasījuma VAS ES eksperti veic dažādus mērījumus, izmantojot kalibrētas, profesionāla pielietojuma mēriekārtas.

6. Radioiekārtu identificēšana (uz ēku jumtiem, sakaru torņiem un mastiem)

Pēc Klienta (nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja) pieprasījuma VAS ES veic objekta apsekošanu, kuras gaitā tiek apzinātas un identificētas objektā uzstādītās radioiekārtas, noteikta to piederība un darbības atbilstība LR normatīvajiem aktiem.

7. Pētījumi dažādu projektu ietvaros

VAS ES savas kompetences ietvaros sniedz eksperta viedokli dažādu pētniecības projektu vajadzībām.

8. Semināri (maksas un bezmaksas)

VAS ES savas kompetences ietvaros rīko seminārus dažādām mērķauditorijām – mobilajiem operatoriem, valsts iestādēm, studējošajiem u.c.