Tirgus attiecību principi

VAS ES veiktā pamatdarbība – radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvalde elektronisko sakaru nozarē, kā arī elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu nodrošināšana, atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā izvirzītajam priekšnoteikumam, proti, VAS ES, kā līdzvērtīgs partneris privātajam partnerim, pārvalda īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgs valsts attīstībai, neierobežojot un nekropļojot konkurenci.

Papildu valsts deleģēto uzdevumu un funkciju nodrošināšanai VAS ES, domājot par inovatīvo aspektu un nozīmīgumu sabiedrības, vides un valsts ekonomiskās ilgtspējas kontekstā, piedāvā komercpakalpojumus, kas balstīti uz jau esošo VAS ES materiāltehnisko resursu, datu bāzu, zināšanu un pieredzes izmantošanu, tādējādi ar savu komercdarbību nodrošinot valstij svarīgo inovatīvo un eksportspējīgo preču un pakalpojumu pieaugumu.

VAS ES ir izstrādāta un  ir apstiprināta VAS ES Komercpakalpojumu pārdošanas stratēģija 2022. - 2024. gadam. Pārdošanas stratēģijas mērķis ir definēt VAS ES komercpakalpojumu klāstu, pārdošanas principus, jauno produktu izstrādes procesu, mārketinga aktivitātes un komercpakalpojumu attīstības un pārdošanas izpildes pamatrādītājus.

Atšķirībā no pamatdarbības jomas, kurā VAS ES darbojas dabiskā monopolstāvoklī, komercpakalpojumu jomā dažiem komercpakalpojumu veidiem pastāv neliela konkurence. VAS ES, sniedzot  esošos komercpakalpojumus elektronisko sakaru tirgū, kā arī attīstot komercpakalpojumus un veicinot to daudzveidību, regulāri veic ietekmes izvērtējumu uz konkurenci, izvērtējot, vai tirgū ir citi pakalpojuma sniedzēji un vai tiek ievērotas konkurences neitralitātes prasības, lai identificētu un novērstu iespējamu neatbilstību Konkurences likuma 14.1 pantam.

VAS ES, veicot komercdarbību:

 • ievēro konkurences neitralitātes principu;
 • nodrošina komercdarbības un publisko funkciju nodalīšanu, t.i., pareizu izmaksu attiecināšanu uz komercpakalpojumiem, nepieļaujot šķērssubsidēšanu un nodrošinot izmaksu caurspīdību un izsekojamību;
 • darbojas brīvas un godīgas konkurences apstākļos, lai novērstu jebkādus konkurenci regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, vienlaikus domājot par inovatīvo aspektu un nozīmīgumu sabiedrības, vides vai valsts ekonomiskās ilgtspējas kontekstā.

Veicot tirgus izpēti un konkurences izvērtējumu, secināts, ka atbilstoši Konkurences likuma 14.1 panta noteiktajam, VAS ES nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci. VAS ES neveic darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana vai darbība tirgū.

 

VAS ES nosaka komercpakalpojumu cenas saskaņā ar apstiprināto iekšējo normatīvu aktu “Komercpakalpojumu pašizmaksas un tarifu noteikšanas metodika”, kas nosaka, ka pakalpojuma tarifu (cenu) nosaka, ņemot vērā un summējot šādas komponentes:

 • pakalpojuma pašizmaksu, tajā skaitā tiešās un pieskaitāmās izmaksas;
 • peļņas daļu, ievērojot nosacījumu, ka peļņa ir pozitīvs procents no pašizmaksas;
 • piemērojamo pievienotās vērtības nodokli.

Tiešajās izmaksās ietvertas šādas pozīcijas: personāla izmaksas, transportlīdzekļa/ mērlaboratorijas izmaksas, mēriekārtu ekspluatācijas izmaksas, telpu ekspluatācijas izmaksas, uz pakalpojumu attiecināmas specifiskas izmaksas, preču un pakalpojumu izmaksas. Pakalpojuma pieskaitāmās izmaksas nosaka, summējot administrācijas un atbalsta funkciju izmaksas.

Programmatūras SKUDRA licenču cenu veidošanas politikā tiek izmantoti iepriekš minētie cenu veidošanās principi, tikai cena tiek diferencēta atkarībā no licenču daudzuma – jo vairāk licences klients iegādājas, jo zemāka ir vienas licences cena.

 

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto Sadarbības un komunikācijas standartu, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanas procesu un savstarpēju komunikāciju, VAS ES darbinieki savā ikdienas darbā ievēro šādus principus:

 • profesionalitāte – darbinieki ir kompetenti, atbildīgi, objektīvi, rūpīgi un precīzi, spēj piedāvāt klientam piemērotāko risinājumu un savas kompetences ietvaros sniegt atbildi uz klienta jautājumiem,
 • augsta apkalpošanas kvalitāte – klienti vienmēr ir laipni sagaidīti, tiek apkalpoti ar interesi, atsaucību, nodrošinot pakalpojumu izpildi maksimāli īsākā laikā;
 • cieņa pret klientu – darbinieki respektē klientu un nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem klientiem;         
 • pozitīva attieksme – darbinieki ir pieklājīgi, komunikabli, atvērti un virzīti uz sadarbību, labvēlīgi noskaņoti un korekti, regulāras sadarbības gadījumos, pēc VAS ES darbinieka uzaicinājuma, uzrunā klientu uz “Tu”;
 • uzticamība – darbinieki nodrošina pakalpojumu sniegšanu noteiktajā laikā;
 • konfidencialitāte un drošība – tiek ievērotas klienta personas datu un informācijas konfidencialitāte un informācijas apstrādes drošība;
 • lojalitāte - darbinieki     apzinās, ka saskarsmē ar klientu tie pārstāv uzņēmumu un veido tā tēlu.

Ņemot vērā šī brīža tendences, VAS ES ir noteikti arī attālinātas apkalpošanas principi, lai nodrošinātu visiem klientiem vienlīdz augsta līmeņa apkalpošanu pa telefonu, e-pastā un tiešsaistes sanāksmēs.

 

Saskaņā ar apstiprināto integrēto komunikācijas un mārketinga stratēģiju 2022. – 2024. gadam,  viens no mērķiem ir veidot atvērtu vidi komercpakalpojumu pārdošanai, t.i.:

 • Akcentēt VAS ES konkurētspēju un sadarbības iespējas ar nacionāla un starptautiska līmeņa uzņēmumiem, asociācijām un institūcijām;
 • Informēt par uzņēmuma sniegtajiem komercpakalpojumiem, to nozīmi,  piedāvājumu un klientu ieguvumiem;
 • Izveidot saistošu un saprotamu pakalpojumu iepakojumu;
 • Veidot mārketinga aktivitāšu plānu un attīstīt pārdošanas kanālus.

Katrai mārketinga aktivitātei ir paredzēts savs mērķis, auditorija un sasniedzamais rezultāts, kā arī ir atšķirīgs ieguldāmo finanšu un cilvēkresursu apmērs, tāpēc, izvēloties mārketinga rīkus, šie aspekti tiek izvērtēti un izvēlēts atbilstošākais mārketinga veids – tradicionālais vai digitālais.  

Tradicionālais mārketings sevī ietver: dalība publiskos, ar nozari saistītos pasākumos (citu organizēti; uzņēmuma organizētie publiskie pasākumi (bezmaksas semināri, mācības, atvērto durvju dienas u.tml.); pakalpojumu demonstrācijas; publicitāte drukātajos medijos (PR).

Digitālais mārketings sevī ietver: meklētājprogrammu mārketings (piemēram, Google, Bing);  reklāma digitālajos medijos (t.sk. PR aktivitātes); komunikācija un kampaņas sociālajos medijos; informācija un saziņas forma uzņēmuma tīmekļvietnē; pakalpojuma mērķlapa jeb pārdošanas lapa; e-pastu mārketings u.c.

VAS ES zīmola grāmata definē VAS ES identitātes elementus (logo, krāsas, fonti, grafiskie elementi, vēstules veidlapas un citus elementus).