Finanses (atalgojuma politikas pamatprincipi)


Pamatinformācija

VAS ELEKTRONISKIE SAKARI JURIDISKAIS STATUSS: Valsts akciju sabiedrība

ĪPAŠNIEKS: Latvijas Republika

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJS: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 100%

REĢISTRĒTA KOMERCREĢISTRĀ: 14.10.2004.


Finanšu un nefinanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji

VAS ES finanšu vadību organizē tā, lai nodrošinātu sabalansētus ieņēmumus un izdevumus ar likumu deleģēto pakalpojumu nodrošināšanai. Ar likumu deleģētās funkcijas - EMS nodrošināšanu un elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu - VAS ES nodrošina no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kuru cenrādi apstiprina Ministru kabinets. Savukārt, numerācijas resursu pārvaldība un numerācijas datu bāzes uzturēšana (vidēji 1,1 % no apgrozījuma) tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas.

Komercpakalpojumu realizēšanas rezultātā gūtā peļņa nodrošina stabilu uzņēmuma attīstību un nepieciešamības gadījumā kalpo kā drošības garants, iestājoties neparedzētam ieņēmumu kritumam no ar likumu deleģētajiem pakalpojumiem (piemēram, klientam neplānoti atsakoties no turpmākas pakalpojumu izmantošanas, kā to pieļauj normatīvie akti), kā arī veicina efektīvu VAS ES resursu izmantošanu.

Turpmāk VAS ES strādās tā, lai ilgtermiņā nodrošinātu ar likumu deleģēto funkciju pakalpojumu kvalitāti par klientiem pieņemu, samērīgu samaksu, kā arī papildus sniegs komercpakalpojumus, tādējādi nodrošinot uzņēmuma attīstību ar stabilu ikgadēju peļņas pieaugumu.

Iekšējo kontroli un risku pārvaldību finanšu pārskatu sagatavošanai nodrošina valdes apstiprināti iekšējie normatīvie dokumenti un kvalitātes vadības procesu apraksti.


Finanšu mērķi un finanšu rādītāju izpilde 

2023.gads

2022.gads

2021.gads

2020.gads

2019.gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads


Nefinanšu mērķi un nefinanšu rādītāju izpilde 

2023.gads

2022.gads

2021.gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads


Gada pārskati

2022. gada pārskats

2021. gada pārskats

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

2013. gada pārskats

2012. gada pārskats


Nerevidētie starpperiodu pārskati
 

2024.gads (3 mēnešu pārskats)

2023.gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats3 mēnešu pārskats)

2022.gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats3 mēnešu pārskats)

2021. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats3 mēnešu pārskats)

2020. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2019. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2018. gads (Gada nerevidētais pārskats9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2017. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2016. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2015. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)


Publicējamā informācija

Nominācijas komisijas informācija


Atalgojuma politikas pamatprincipi

VAS „Elektroniskie sakari” darbinieku amata darba algas diapazons tiek noteikts, ņemot vērā nozares (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektors) darba samaksas līmeni.

Katra darbinieka darba alga tiek noteikta amatam noteiktā amata darba algas diapazona ietvaros  atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, amata pienākumu sarežģītībai, atbildības pakāpei, individuālajai darba izpildei un citām kompetencēm.

Papildus darbinieka darba algai piemēro piemaksas:

  1. par prombūtnē esoša darbinieka apstākļos vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildu tiešajiem amata pienākumiem;
  2. par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
  3. par papildus pienākumu veikšanu, kas nav tieši saistīti ar amatam noteiktajiem pamatuzdevumiem;
  4. par virsstundu darbu.

Darbiniekus var finansiāli motivēt, ņemot vērā esošos finanšu līdzekļus VAS „Elektroniskie sakari” apstiprinātā budžeta atalgojumu fonda ietvaros.