Radioiekārtu lietošana: realitāte un izaicinājumi

VAS Elektroniskie sakari Radiofrekvenču uzraudzības departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Čamans
14.12.2023

Autors: VAS Elektroniskie sakari Radiofrekvenču uzraudzības departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Čamans

Tehnoloģiskā attīstība mūsdienu sabiedrībai sniedz plašas iespējas, padarot ikdienu ērtāku un efektīvāku. Aizvien vairāk lietojam iekārtas un ierīces, kas aprīkotas ar bezvadu radiomoduļiem vai sensoriem, tādējādi ļaujot šīs iekārtas attālināti vadīt no jebkuras vietas pasaulē. Plašu pielietojumu un popularitāti mūsu ikdienā ir iemantojušas dažādas bezvadu viedierīces, 4G/5G modemi, Wi-Fi/Bluetooth ierīces, bezvadu video novērošanas kameras, radiomikrofoni, tālvadības iekārtas, kustību detektori u.tml.

Visas iepriekšminētās iekārtas ir pieskaitāmas pie radioiekārtu saimes, jo to darbības pamatā ir radioviļņu raidīšana vai uztveršana, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu (objekta atrašanās vietas un ātruma noteikšana izmantojot radioviļņus).

Pēc radioiekārtu ražotāju un globālo prognozēšanas institūciju aplēsēm jau šogad uz vienu Eiropas iedzīvotāju lietošanā ir 9 radioiekārtas, tajā skaitā dažādas viedierīces (planšetdatori, rokaspulksteņi, viedās aproces u.c.), sadzīves iekārtas ar iebūvētiem radiomoduļiem (viedie ledusskapji, apkures sistēmas, veļasmašīnas utt.), bezvadu sensori un citas drošības sistēmas (dūmu detektori, kustību sensori utt), kā arī ikdienā daudz un dažāda pielietojuma Bluetooth ierīces (bezvadu austiņas un skandas, datoru perifērās bezvadu iekārtas utt.).  Tiek prognozēts, ka 2030. gadā uz vienu pasaules iedzīvotāju būs sākot no 15 līdz pat vairāki desmiti ierīču ar iebūvētiem radiomoduļiem, kas būs pieslēgti internetam.

Viss augstāk minētais norāda uz to, ka nākotnē, ievērojami pieaugot radioiekārtu skaitam, palielināsies arī to radītie radiotraucējumu  gadījumi.

Jau šodien biežākie radiotraucējumu iemesli – neatbilstošas radioiekārtas

VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) kā radiofrekvenču spektra tehniskais pārvaldītājs un radioiekārtu lietošanas uzraudzības institūcija Latvijā, reaģējot uz saņemto informāciju par radiotraucējumiem, ik gadu izskata ap 200 radiosakaru traucējumu pieteikumus.

Vērtējot radiotraucējumu gadījumu statistiku pēdējo četru gadu griezumā, redzams, ka vidēji trešā daļa no atklātajiem traucējumiem bija radušies tieši neatbilstošu radioiekārtu lietošanas dēļ, proti, radiotraucējumu iemesli bija iekārtas, kuras neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām un/vai nav  paredzētas izmantošanai Latvijā. 2021. gadā tādi bija vairāk kā puse (53,5%) no atklātajiem gadījumiem.

RED direktīva un normatīvais regulējums Latvijā

Visām radioiekārtām, ko piedāvā un/vai laiž Eiropas Savienības (ES) tirgū, jāatbilst noteiktām minimālajām prasībām. To nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES  par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū (Radio Equipment Directive – RED). Šīs prasības ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tās ir arī iekļautas Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr.360 “Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”, kas nosaka prasības radioiekārtu piedāvāšanai tirgū, uzstādīšanai un lietošanai un to uzraudzības kārtību,  radioiekārtu atbilstības novērtēšanas kārtību, radioiekārtu būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī ražotāja, importētāja, izplatītāja un lietotāja pienākumus.

Saskaņā ar RED direktīvu radioiekārtas atļauts laist un piedāvāt tirgū tad, ja tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:

  • radioiekārta atbilst būtiskajām prasībām. Tās ir prasības, kas attiecas uz drošību un veselību, efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu un elektromagnētisko saderību (radioiekārtām jāstrādā tā, lai tās neradītu traucējumus citām iekārtām, kā arī pašām ir jābūt noturīgām no citu iekārtu radītiem traucējumiem);
  • radioiekārtas tiek konstruētas tā, lai tās varētu lietot vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības. Šāda prasība RED direktīvā tika iekļauta, lai novērstu situācijas, ka ES tirgū nonāk iekārtas, kuras nevar lietot nevienā ES dalībvalstī. Ja šī prasība nav izpildīta, tad piedāvāt iekārtas ES tirgū ir aizliegts;
  • radioiekārtu atbilstība būtiskajām prasībām ir novērtēta un apliecināta saskaņā ar piemērojamo atbilstības novērtēšanas procedūru, ko nosaka RED direktīva;
  • radioiekārtas ir marķētas ar noteikto marķējumu, tajā skaitā ar CE zīmi;
  • tām ir pievienota noteiktā informācija un dokumenti (atbilstības deklarācija, lietošanas instrukcija).

Izstrādājot direktīvu, tās galvenais mērķis bija nodrošināt atbilstošu preču nonākšanu ES tirgū, kā arī radīt vienotu sistēmu un vienādus spēles noteikumus visiem radioiekārtu ražotājiem.

Regulējums diemžēl pilnībā neizslēdz iespējas, ka tirgū nonāk iekārtas, kas nav atbilstoši novērtētas un neatbilst piemērojamām prasībām. Tam ir izskaidrojami iemesli.

Nepareiza vai nepilnīga normatīvo aktu interpretācija un piemērošana

Piemēram, ražotājs, kurš ražo ledusskapjus, iebūvējot tajā radiomoduli neievēro to, ka līdz ar radiomoduļa iebūvēšanu, ledusskapim ir piemērojamas RED direktīvas prasības.

VAS ES kā organizācija, kas uzrauga radioiekārtu lietošanu Latvijā, neatbilstošas radioiekārtas atklāj, pārbaudot  klientu pieteikumus par radiosakaru traucējumiem kā arī veicot regulārus radioiekārtu lietošanas uzraudzības pasākumus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas Latvijā atbildīgs par pakalpojumu un preču (t.sk. radioiekārtu) tirgus uzraudzību, veic regulāras pārbaudes tirgū, t.sk. e-vidē un sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi - arī kontroli uz robežas. VAS ES sadarbībā ar PTAC veic proaktīvas un reaktīvas darbības neatbilstošu radioiekārtu identificēšanai un izplatīšanas ierobežošanai.

Saskaņā ar PTAC publiskotajiem datiem par radioiekārtu tirgus uzraudzību 2022. gadā (neskaitot bezpilota gaisa kuģu (dronu) pārbaudes, kas tika veiktas atsevišķi), kopā pārbaudīti 249 radioiekārtu modeļi, no kuriem 35% konstatētas dažāda veida neatbilstības piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Tika veiktas gan administratīvās pārbaudes (tiek pārbaudīta CE marķējuma, atbilstības deklarācijas un lietošanas instrukcijas esamība), gan testēšana, lai pārliecinātos, ka iekārtas atbilst būtiskajām prasībām, t.sk. elektromagnētiskās saderības prasībām, kas, savukārt, ir VAS ES kompetencē.

Radioiekārtas, kas nav paredzētas izmantošanai Latvijā un ES

Otrs iemesls neatbilstošu radioiekārtu nonākšanai pie patērētāja ir iespēja tās brīvi iegādāties tiešsaistes platformās, kas bāzētas ārpus Eiropas Savienības vai tirgo un piegādā preces no trešajām valstīm. Tā ir problēma, jo ne vienmēr Internetā iegādājamās radioiekārtas atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Radiofrekvenču sadalījums dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgs un mēdz būt, ka frekvenču josla, kas Ķīnā, ASV vai Kanādā iedalīta vienam radiosakaru dienestam, Eiropas reģionā ir paredzēta pavisam citam nolūkam. Tieši izmantojamo frekvenču diapazonu atšķirība radioiekārtu darbībā var būt iemesls radiotraucējumiem.

Palielinoties tirgū piedāvāto radioiekārtu skaitam un pieaugot tendencei veikt pirkumus tiešsaistē, sevišķi internetveikalos ārpus ES, palielinās arī risks iegādāties neatbilstošas radioiekārtas.

Situāciju saasina arī tas, ka patērētāji bieži vien nepārliecinās par radioiekārtu lietošanas prasībām Latvijā. Arī VAS ES, veicot radiosakaru traucējumu pieteikumu pārbaudes, gūst apstiprinājumu tam, ka iekārtu lietotāji, kas radioiekārtas iegādājušies personīgām vajadzībām ārvalstu tiešsaistes platformās, nav pārliecinājušies  par to, ka radioiekārta atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (vizuāli to noteikt nevar). Rezultātā patērētājs neapzināti neievēro noteikumus par radioiekārtu lietošanu, rada kaitīgus radiotraucējumus un tādējādi izdara administratīvi sodāmu pārkāpumu.  .

Radioiekārtu lietošanas prasības konkrētajā valstī

Radioiekārtu lietošanas nosacījumi tiek noteikti katrā ES dalībvalstī atsevišķi un tie var atšķirties. Latvijā radioiekārtām radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumi noteikti Nacionālajā radiofrekvenču plānā (un tā pielikumos). Ražotājam ir pienākums informēt potenciālo lietotāju par konkrētajā valstī noteiktajiem iekārtas lietošanas ierobežojumiem, tajā skaitā, vai iekārtas lietošanai ir nepieciešams saņemt VAS ES izsniegtu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, minēto informāciju iekļaujot iekārtas lietošanas instrukcijā. Iekārtas lietotāja pienākums ir iepazīties un ievērot noteiktos lietošanas ierobežojumus.

Būt informētiem – efektīvākais risinājums

Lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu pirkumu pieredzi un izvairītos no situācijām, kad jūsu iegādātā iekārta nav piemērota lietošanai Latvijā un Eiropā vai arī tā kļuvusi par iemeslu traucējumiem kādam citam frekvenču lietotājam, ir vērtīgi atcerēties dažas lietas:

Radioiekārtas darbības pamatā ir radioviļņu izstarošana vai uztveršana, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu. Ikviens, kas izmanto radioiekārtas, izmanto radiofrekvenču spektru. Taču radiofrekvenču sadalījums dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgs, tādēļ mēdz būt, ka frekvenču josla, kas Ķīnā vai ASV iedalīta vienam radiosakaru veidam, Eiropas reģionā ir paredzēta pavisam citām  radiotehnoloģijām.

To, vai radioiekārta ir paredzēta lietošanai Latvijā, var noteikt iepazīstoties ar tehnisko informāciju un lietošanas ierobežojumiem lietošanas instrukcijā vēl pirms iekārtas iegādes.

Neatbilstības var rasties dažādu iemeslu dēļ - sākot no ražotāju vai izplatītāju neprofesionalitātes līdz nepareizai iekārtu uzstādīšanai, konfigurēšanai un lietošanai.

Arī tad, ja radioiekārtas tiek importētas tikai personīgai lietošanai un nav paredzētas izplatīšanai, tām  jāatbilst normatīvo aktu prasībām, lai izvairītos no kaitīgu radiotraucējumu radīšanas (piemēram, mobilajiem sakariem vai glābšanas dienestiem). 

Par radioiekārtas atbilstību prasībām liecina:. 

  • Pirmkārt, iekārtai ir CE marķējums. -  ražotājs ir pārliecinājies, ka prece atbilst būtiskajām prasībām. CE zīme ir apliecinājums tam, ka ražotājs paredzējis radioiekārtas izplatīšanu Eiropas Savienībā. Ja minētā marķējuma nav, tad tādas iekārtas Latvijā lietot aizliegts;
  • Otrkārt,  precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
  • Treškārt, radioiekārtai ir jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, kurā norādīti iekārtas lietošanas nosacījumi un ierobežojumi.

Ja netiek izpildīta kaut viena no šīm trim prasībām, aicinām šādu iekārtu neiegādāties, jo ir liela iespēja, ka radioiekārta neatbilst normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstību un lietošanu. VAS ES atgādina, ka tādu elektrisko, elektronisko vai radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana, ja to darbība rada kaitīgus radiotraucējumus, ir administratīvs pārkāpums!  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VAS Elektroniskie sakari.

Iekārtu izplatītāju pienākums ir sniegt patērētājiem visu nepieciešamo informāciju valsts valodā.

Valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari" ir tiesības piekļūt iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgos radiotraucējumus, apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādīti atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti.

Rezumējot augstākminēto, vēlos aicināt uz sadarbību. Lai nodrošinātu drošu un atbildīgu radioiekārtu izmantošanu, ir jāiesaistās visiem: sabiedrībai (radioiekārtu lietotājiem), valsts institūcijām, kas uzrauga tirgu un radioiekārtu lietošanu un privātajam sektoram (ražotājiem un izplatītājiem). Tikai kopīgi strādājot mēs varam garantēt tehnoloģisku attīstību, kas mūsdienu sabiedrībai sniedz plašas iespējas un padara mūsu dzīvi efektīvāku un ērtāku.