Apraides atļaujas

TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju;
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par apraides sakariem skatīt šeit   

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (apraide)

Noderīga informācija, pieprasot apraides stacijas atļauju

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas, plānotajā raidīšanas vietā VAS ES speciālisti novērtēs elektromagnētisko situāciju, saderību ar citām esošām, plānotām apraides stacijām, kā arī citām sakaru sistēmām.

Ja plānotā raidīšanas vieta tiks atzīta par piemērotu apraides stacijas ierīkošanai, VAS ES izsniegs apraides raidītāja uzstādīšanas atļauju, kurā norādīti stacijai atļautie izstarošanas parametri.

Tālāk raidorganizācija iegādājas rūpnieciski ražotu, novērtētu un Latvijā lietošanai paredzētu raidītāju un antenu, uzstāda tos raidīšanas vietā atbilstoši VAS ES akceptētam ierīkošanas tehniskajam projektam.

 Kad darbam viss sagatavots, apliecinājums un citi nepieciešamie dokumenti iesniegti, VAS ES veiks raidošās stacijas pirms ekspluatācijas pārbaudi uzstādīšanas vietā un izsniegs apraides raidītāja lietošanas atļauju. Apraidi uzsākt atļauts tikai pēc lietošanas atļaujas saņemšanas.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu (uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus).

Plašāka informācija par skaņas (TV) apraidi 

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapa jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Pieprasījums skaņas (TV) apraides raidītāja uzstādīšanai  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja):
Lietošanas atļaujas pieprasījums  

Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):

Pieprasījums atļauju pagarināšanai  
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļauju anulēšanai  
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form