Apraides palīgdienesta atļaujas (maza rādiusa FM apraide)

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju;
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par apraides palīgdienesta sakariem skatīt šeit 

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (apraides palīgdienests) 

Noderīga informācija, pieprasot apraides palīgdienesta stacijas atļauju

Ja pasākumi tiek organizēti dažādās vietās, tad raidītāja lietošanas atļauja ir jāsaņem katrai vietai atsevišķi. Pasākuma vietā izmantojamo FM frekvences piešķīrumu nosaka VAS ES.

Gadījumā, ja izmantošanas mērķis un izplatāmais saturs nebūs viennozīmīgi vērtējams kā tāds, kas paredzēts tikai pasākuma norises nodrošināšanai un tā apmeklētājiem, VAS ES būs nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes saskaņojumu.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 133. Noteikumu 15.1. apakšpunktu priekšnoteikums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir radioiekārtas atbilstība prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja VAS ES rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu (uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus).

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapa jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Iesniegums mazjaudas FM raidītāja darbībai pasākumā  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja)
Lietošanas atļaujas pieprasījums  
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļaujas anulēšanai  
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form