Fiksēto sakaru atļaujas

Sauszemes fiksētā radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju, piem., radioiekārtu un antenu datu lapas, radioiekārtu atbilstības deklarācijas utml;
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par fiksētajiem sakariem skatīt šeit

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (fiksētie radiosakari)

Noderīga informācija, pieprasot fiksēto radiosakaru stacijas atļauju

Pieprasījumu aizpilda par katru (arī tikai uztverošo) radiostaciju atsevišķi. Ja objektam nav zināma vai nav piešķirta konkrēta adrese, vēlams norādīt īpašuma kadastra numuru.

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapa jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):

Sauszemes fiksētā dienesta radioiekārtas uzstādīšanas vai pagaidu atļaujas pieprasījums  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja):
Lietošanas atļaujas pieprasījums  

Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):

Pieprasījums atļauju pagarināšanai  

Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:

Pieprasījums atļauju anulēšanai  

Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):

Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form